top of page
Home: Welkom
youtube banner logo plus tekst de waarheid gods.png

ONS VERHAAL

Voor zover we ter hand hebben genomen om een verklaring op te stellen van de dingen die door de apostelen werden gepredikt en gepraktiseerd, is het onze plicht en goddelijke verantwoordelijkheid om de leer en norm van heiligheid van de apostelen te eren en op te volgen. Het is absoluut noodzakelijk dat we "vurig strijden voor het geloof dat eens aan de heiligen is overgeleverd". Dit staat in de instructie die ons gegeven is door Judas een dienstknecht van onze Heer Jezus (Judas 1:3). Dit willen wij doen, zowel in woord als in daad.

 

We hebben deze regels, voorschriften en reglementen aangenomen voor het besturen en leiden van de heiligen. We gehoorzamen nederig wat de apostelen hebben achtergelaten om het volk van God te onderwijzen en te managen. Dit wordt gedaan zodat ze niet tot dwaling worden weggeleid of uit hun standvastigheid vallen, maar in plaats daarvan groeien in genade en in de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, die de Almachtige God is.

 

De standaard van verlossing die God in zijn Woord heeft bepaald, is afgezwakt en gemakshalve genegeerd door valse profeten en wellustige leiders door middel van leugens, bedrog en compromissen. De vleselijke religieuze dienaren hebben in het verleden en met name vandaag de dag duidelijk aandacht geschonken aan verleidende geesten en de doctrines van duivels. Dit heeft geresulteerd in een reeks valse onderwijzingen en leerstellingen die geen goede vruchten voortbrengen en niet waard zijn om te worden aanvaard door de Ware Initiator van ons kostbaarste geloof, de Heer Jezus Christus. Het is onze plicht om Gods volk te onderwijzen en te waarschuwen tegen hun leugens, bedrog en boze werken.

 

Paulus verklaarde: "dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben" (1 Korintiërs 10:1-3). God had maar één weg voor Israël en allen moesten deze weg in acht nemen en doen wat Mozes hun had opgedragen. Daarom moeten we alles in acht nemen en doen wat ons door de Heer Jezus door de apostelen is opgedragen. God heeft ÉÉN MANIER van ons geëist. Hij heeft ons ook een voorbeeld gegeven van wat we moeten doen. "Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan" (Johannes 3:5). Daarom geloven wij dat mensen de gave van de Heilige Geest moeten ontvangen en in andere tongen moeten spreken, volgens Handelingen 2:4. Net zoals Israël onder de wolk doorging en door de zee ging, moeten we gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden en de gave (doop) van de Heilige Geest ontvangen, sprekend in andere tongen, zoals de Geest het uitspreekt.

 

Daarom moedigen we de heiligen van God aan om standvastig en onwankelbaar te zijn, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Want wij weten dat hij/zij die de wil van God doet, voor eeuwig zal blijven.

Home: Over ons

CONTACT

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page