top of page

WAT WIJ GELOVEN

DE LEER VAN DE APOSTELEN

Wij staan voor het geloof dat gebouwd is op de onfeilbare heilige (gebruiks)voorschriften en doctrines. Onze leer, die van de apostelen is, weerspiegelt deze ervaring. "En zij bleven standvastig in de leer en gemeenschap van de apostelen, en in het breken van brood en in gebeden" (Handelingen 2:42).

 

GODS STANDAARD VOOR REDDING

We strijden vurig voor Gods standaard voor redding/verlossing. In het Woord van God kunnen we niets vinden zonder een met Heilige Geest vervuld leven. Lees Marcus 16:15-17; Handelingen 1:8; 9:17-18; Handelingen 10:44, 48; en Handelingen 19:1-6. Lees ook: Romeinen 12:1-2; Hebreeën 12:14; Mattheüs 5:48; en Petrus 1:15-16.

 

DE GODHEID

We zijn vastberaden en overtuigd dat Jezus Christus de Almachtige God is en dat er buiten Hem geen andere is: Jesaja 7:14; Mattheüs 1:23; Genesis 1:1; Kolossenzen 1:14-17; Jesaja 45:15-21; Titus 2:13; Deuteronomium 32:4; 1 Korintiërs 10:4; Kolossenzen 2:9; 1 Johannes 5:20; en Openbaring 1:8.

 

DE TWEEDE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS

De komst van vóór het millennium van onze Heer Jezus Christus in eigen persoon is een leerstelling die duidelijk wordt uiteengezet door de apostelen in het Nieuwe Testament. Jezus leerde het, de apostelen geloofden het, en de heiligen verwachten het. Lees: Mattheüs 24; Handelingen 1:11; 3:19-21; 1 Korintiërs 1:7-8; 11:26; Filippenzen 3:20-21; 1 Thessalonicenzen 4:14-17; en Titus 2:13-14.

 

OPSTANDING EN OPNAME VAN DE HEILIGEN

Wij geloven dat de tijd nadert voor de komst van de Heer om een verandering in het heden te brengen en orde op zaken te stellen. De doden in Christus zullen eerst opstaan en degenen die overblijven zullen worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. De onrechtvaardigen en de goddelozen doden zullen niet opstaan tot de duizend jaren zijn verstreken; dan zal het oordeel van de Heer zijn. "En wie niet gevonden werd geschreven in het Boek des Levens, zal in de poel des vuurs geworpen worden" (Openbaring, hoofdstuk 20:15; Mattheüs 24:36-42; Lucas 17:20-21; 1 Thessalonicenzen 4:13-17).

 

Nadat Christus tijdens de opname voor zijn heiligen is gekomen, zal Hij met hen terugkeren en voor duizend jaar regeren op de aarde (1 Thessalonicenzen 4:17). Er zal vrede op aarde zijn en welwillendheid jegens de mensheid. Daarna zal de tweede opstanding en het oordeel plaatsvinden. "Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren" (Openbaring 20:6).

 

HET MILLENNIUM

Bovendien geloven we dat de nood op aarde het "begin van smarten" is en zal intenser worden totdat "er een tijd van benauwdheid zal zijn, zoals nooit tevoren is geweest". Zelfs tot op de huidige tijd (Mattheüs 24:3-8; Daniël 12:1). Die periode van verdrukking zal worden gevolgd door het aanbreken van een betere dag op aarde, en gedurende duizend jaar zal er "vrede op aarde zijn en welwillendheid jegens de mensen" (Openbaring 20:3; Jesaja 65:7-25; Mattheüs 5:5).

 

LAATSTE OORDEEL

Wanneer de duizend jaar geëindigd zijn, zal er een opstanding zijn van de doden goddelozen, die voor Gods Troon voor hun laatste oordeel zullen staan. Allen waarvan de namen niet zijn geschreven in het Boek des Levens, zal in de poel des vuurs geworpen worden, brandend van zwavel, wat de tweede dood is die God heeft bereid voor de duivel, zijn engelen en de goddelozen die hem dienen. Satan zal als eerste erin worden geworpen: Openbaring 20:7-15; Mattheüs 25:41-46; Openbaring 21:8.

 

HET AVONDMAAL VAN DE HEER

Melchizedek, de priester van de Allerhoogste God, gaf de eerste communie aan onze vader, Abraham, bestaande uit brood en wijn (Genesis 14:18). Christus, die een Hogepriester is naar de orde van Melchizedek, diende uiteindelijk hetzelfde toe. Water en druivensap zijn moderne vervangers die zijn uitgevonden door de formele en vleselijke kerken van vandaag (Mattheüs 26:26-29; 1 Korintiërs 11:23-32).

 

Het Heilig Avondmaal moet ’s avonds gevierd worden met het gebruik van de elementen van brood (wat staat voor het gebroken lichaam van onze Verlosser) en wijn (die staat voor het bloed dat werd vergoten voor de vergeving van zonden). De wijn zal worden toegediend door het gebruik van één beker voor allen (1 Korintiërs 11:25; Marcus 14:23).

 

VOETWASSING

Het wassen van de voeten is een voorbeeld dat de Heer Jezus aan de Gemeente heeft gegeven en het zou zo vaak als het avondmaal wordt geserveerd uitgevoerd moeten worden (Johannes 13:5-14).

 

TIENDEN EN OFFERS

Wij geloven in het principe en de voorbeelden van de apostelen om de Gemeente te financieren door middel van tienden en offers. Een tiende is een tiende van iemands verdiensten en een offer is wat uit vrije wil wordt gegeven. Dit tot eer en offer aan God boven iemands tienden. Offers kunnen waar en wanneer dan ook, zonder te bedelen door de voorganger en werkers in het veld worden ontvangen. (Maleachi 3:8-10; Mattheüs 23:23; Hebreeën 7:5-10).

 

We zijn vastbesloten en overtuigd dat sociale bijeenkomsten, concerten, "religieuze" toneelstukken of shows niet Gods plan zijn voor de voortzetting van Zijn werk. Programma's met koren of kwartetten met entreegelden bij de deur van de kerk zijn van de duivel zelf en zijn de tradities van mensen en niet van God.

 

ONRECHT

In de tijd van vervolging of slechte behandeling door de vijand, moeten we niet onszelf wreken, maar geven plaats voor Gods toorn. Want er staat geschreven: "Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij [komt] de wraak [toe]; Ik zal het vergelden, zegt de Heere" (Romeinen 12:19; Deuteronomium 32:35). We zullen ook geen wapen van vernietiging gebruiken om een ander te doden ter verdediging van anderen/onszelf. Want er staat geschreven: "Doe niemand geweld aan" (Lucas 3:14). We moeten liever onrecht ondergaan dan zelf onrecht te doen.

 

DE OVERHEID

Alle burgerlijke magistraten zijn door God aangesteld voor vrede, veiligheid en het algemeen welzijn van alle mensen (Romeinen 13:1-10). Daarom is het onze plicht om gehoorzaam te zijn aan alle vereisten van de wetten van het land dat niet in tegenspraak is met de principes van God. Ze mogen niet met elkaar in conflict komen over waar men zou worden gedwongen om het Zesde Gebod te schenden door wapens te dragen en oorlog te voeren. Wanneer de wetten niet in strijd zijn met de Schriften, is het onze plicht om ze te eren en respect te tonen in alle wettige eisen van de overheid.

 

ECHTSCHEIDING EN HERTROUWEN

"Een iegelijk, die zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel; en een iegelijk, die de verlatene van den man trouwt, die doet [ook] overspel" (Lucas 16:18; Romeinen 7:1-3; 1 Korintiërs 7:39; Marcus 10:11-12). We hebben niet het recht om onze eigen gedachten toe te voegen op zulke duidelijke verklaringen om degenen te rechtvaardigen die een tweede/derde metgezel hebben genomen terwijl de eerste nog leeft.

 

VROUWEN PREDIKERS

Wij geloven in de waarheid dat God nog nooit een vrouw heeft geroepen of gezonden heeft om het evangelie te prediken en dat Hij dat ook nooit zal doen. De Heilige Schrift zegt: "Wat mijn ziel nog zoekt, maar ik vind niet: één man onder duizend heb ik gevonden; MAAR EEN VROUW ONDER AL DIE HEB IK NIET GEVONDEN" (Prediker 7:28). Als Salomo in zijn tijd geen vrouw vond, dan heeft God dat vandaag de dag ook niet gedaan. Jesaja verklaarde: "Wat mijn volk betreft, kinderen zijn hun onderdrukkers, en vrouwen heersen over hen. O mijn volk, zij die u leiden, doen u dwalen en vernietigen de weg van uw paden" (Jesaja 3:12).

 

Volgens de Schrift wordt duidelijk gemaakt dat als een vrouw u leidt, u dwaalt en vernietigd wordt. Vrouwen vandaag de dag benomen zichzelf als bisschoppen, apostelen, herders, evangelisten en diakenen. Dit is door de duivel ingewijd. Het is de duivel, en hij alleen, die zulke dwaasheid sponsort. Wees gewaarschuwd dat God hier op geen enkele manier iets mee te maken heeft. Iedereen die vrouwen predikers volgt of hen op wat voor manier dan ook ondersteunt, moet als hypocriet worden bestempeld en is zeer zeker aan de hel gebonden.

 

De Heilige Schrift zegt: "Dat uw vrouwen in de Gemeenten zwijgen; want het is haar niet toegelaten te spreken, maar [bevolen] onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de Gemeente spreken" (1 Korintiërs 14:34-35).

 

Paulus zegt opnieuw in 1 Timoteüs 2:11-12: "Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar [wil], dat zij in stilheid zij". Wanneer een vrouw luidruchtig probeert te praten als een man, is ze niet op haar plaats. De Heilige Vrouwen van God hebben een zachtmoedige en stille geest, die in de ogen van God van grote waarde is.

 

Laat het duidelijk zijn: De Waarheid Gods heeft geen of onderschrijft ook geen vrouwelijke predikers en dat zullen we ook nooit doen!

 

HOMOSEKSUALITEIT

De Waarheid Gods zal homoseksualiteit nooit goedkeuren! We houden standvastig vast aan het feit dat God nooit een man voor een man of een vrouw voor een vrouw heeft geschapen.

 

Er staat duidelijk in de Schrift (Genesis 2:21-24): "Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe [met] vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn".

 

Dus we zien dat toen Adam in een diepe slaap viel, hij niet wakker werd naast een man, noch heeft God de man vertelt om een andere man aan te hangen nadat hij zijn vader en moeder heeft verlaten.

 

Zelfs de aard van voortplanting wordt onmogelijk geacht door het koppelen van hetzelfde geslacht omdat er geen koppeling is van man-met-man of vrouw-met-vrouw waardoor leven kan worden gecreëerd. Genesis 4:1 zegt: "En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!".

 

Aangezien de wet van het huwelijk werd ingesteld door God en niet door de mens, zal De Waarheid Gods niet buigen voor de beslissing van een binnenlandse of buitenlandse regering om deel te nemen met of instemmen met het homohuwelijk. Ook religieuze instellingen maken zich hieraan schuldig en handelen tegen God. Dit is doorgedrongen tot in vele kerken, synagogen en moskeeën. Zij tonen duidelijk hun haat jegens God en Zijn Woord!

 

Satan heeft de harten van regeringsleiders en religieuze leiders hard en koppig gemaakt, en zij negeren volledig wat er in Sodom is gebeurd. Genesis 19:4-10 geeft deze geschiedenis van goddeloosheid waar de mannen van Sodom aandrongen om kwaad te doen met de mannen die bij Lot kwamen logeren.

 

"Nog voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud, het huis; heel het volk, niemand uitgezonderd. Zij riepen naar Lot en zeiden tegen hem: Waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening, en sloot de deur achter zich, en hij zei: Mijn broeders, doe toch geen kwaad! Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur".

 

Lot zei tegen de Sodomieten dat ze "niet zo goddeloos moesten doen", dus als mannen gemeenschap met elkander hadden goed was, zou Lot hun verlangens niet boos en goddeloos noemen. De mannen van Sodom waren zo vol van wulpsheid (met grote lust) dat ze kwamen om de deur in te breken! Lot bood zelfs zijn maagden dochters aan, maar deze perverse mannen wilden in plaats daarvan de mannen in het huis van Lot hebben. Lot had duidelijk gezegd: "doe deze mannen niets aan". Onze standpunt is dezelfde als die van Lot: "doe deze mannen niets aan" niet doen! Mannen mogen daarvoor niet kussen, voelen, strelen/schuren en geen geslachtsgemeenschap hebben met andere mannen, want dat is een gruwel. Zoals staat in Leviticus 18:22: "Gij U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel".

 

Let ook op wat er in Leviticus 20:13 staat: "Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf".

 

De geest van homoseksualiteit verandert het verlangen van man-met-vrouw naar vrouw-met-vrouw en man-met-man. De Heer zei: "Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen" (Genesis 3:16).

 

Satan probeert dus het verlangen van de menselijke familie te veranderen. Dit wordt hier uiteengezet door apostel Paulus in Romeinen 1:24-28,

 

"Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goedacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen".

 

Als een man genegenheid heeft voor een andere man, wordt dit duidelijk "verachtelijke genegenheden" genoemd. Verachtelijk wordt gedefinieerd als moreel slecht, corrupt, slecht, walgelijk of vernederend van aard. Iemand die een rechtvaardige geest heeft, zou zo'n daad nooit juist noemen als het in Gods ogen verachtelijk is! Relaties van hetzelfde geslacht zijn moreel slecht en walgelijk en wanneer iemand zich hieraan overgeeft, verlaagd diegene zich door deze schandelijke daad. De Schrift maakt duidelijk dat dit soort lust, dat in iemands hart woont, is hoogst onrein! Seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht onteren het lichaam. We weten ook dat de Schrift zegt dat deze daden onnatuurlijk zijn.

 

Wanneer iemand ervoor kiest om deze door God gegeven kennis niet te behouden of te respecteren, dan geeft God de persoon over naar een verwerpelijke geest. Daarom leent een man of vrouw die geen goddelijke principes heeft, zichzelf makkelijk zonder gewetenswroeging te "trouwen" met een ander van hetzelfde geslacht, ongeacht wat de Schrift zegt. Deze individuen verdraaien de waarheid. Gods rechtvaardige bedoelingen waren: altijd dat een vrouw de man als haar man zou wensen en niet een andere vrouw zou verlangen, noch zou zoeken om een andere vrouw haar "vrouw" te noemen. Dit geldt ook voor een man die een andere man als de zijne wenst.

 

Homoseksuelen hebben het recht om banen en carrières te hebben, om te eten, te slapen en te opereren in hun dagelijkse activiteiten zoals wij. Ze hebben echter geen door God gegeven recht om met een ander te trouwen van hun eigen geslacht, noch tot het stichten van een gezin. Het is duidelijk dat twee mannen samen geen baby kunnen maken, evenmin als twee vrouwen. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat het zaad van één man overlopen in een andere man. Er kan geen goedheid voortkomen uit het onrechtvaardig vergieten van zaad. Echter, van deze goddeloze daad komt het volgende voor: HIV, AIDS en alle soorten seksueel overdraagbare aandoeningen en ziekten.

 

Bovendien is deze valsheid van het "huwelijk" een primaire manier waarop Satan kinderen naar de valkuil lokt van het geloven in de normaliteit van de homoseksuele levensstijl. Kinderen groeien op in een huishouden waar het acceptabel is om twee mannen te hebben die als "vaders" optreden of twee vrouwen die beide beweren "moeders" te zijn, allemaal onder het mom van liefhebbende ouders. Maar in de Schriftuurlijke/Gods realiteit is dit een hel gebonden situatie. Deze kinderen zijn opgevoed om vanaf hun vroegste jaren een leugen te geloven en zijn blootgesteld aan het zien van mensen van hetzelfde geslacht die kussen, elkaar aanraken en intiem zijn, zonder te beseffen dat ze worden opgevoed door twee afwijkingen. De kinderen zijn dus ongelukkige slachtoffers die zijn gerekruteerd in de bedrieglijke overtuiging dat hun eigenzinnige huishouden een rechtmatig alternatief is.

 

Een gezin is niet twee mannen met een kind(eren) noch twee vrouwen met een kind(eren). Laten we teruggaan naar de Schrift om te leren hoe het eerste aardse gezin werd gedefinieerd en waar de vader Adam was, de moeder Eva was, en de kinderen die voortkwamen Kaïn en Abel waren. Jesaja 43:27 verwijst naar Adam als "Je eerste vader". Genesis 3:20 vertelt ons: "En Adam noemde de naam van zijn vrouw Eva; omdat zij was de moeder van alle levenden".

 

De regeringen van de wereld, valse religies en alle vormen van media worden door Satan ertoe bewogen om de homoseksuele levensstijl te accepteren zodat velen bedrogen en voor de gek gehouden worden. Daarom zal De Waarheid Gods nooit relaties tussen personen van hetzelfde geslacht promoten of huwelijken in welke vorm dan ook ondersteunen.

 

De Here God van hemel en aarde heeft geen homokerk of homovolk. Hij heeft de man en vrouw geschapen om Hem te dienen!

 

"En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen" (Genesis 1:27). "De weg van zondaars is geëffend, vrij van stenen, maar eindigt in de diepte van het dodenrijk/hel" (Sirach 21:10).

 

Laat het duidelijk zijn wat de standaard van De Waarheid Gods is en wat wel en niet acceptabel gedrag is onder haar leden:

 

1. Elke broeder of zuster die praktiserend homoseksueel is, is net als iedereen welkom om naar de Gemeente te komen. Als de persoon echter wordt betrapt terwijl hij iemand probeert te rekruteren voor die levensstijl of anderen ervan probeert te overtuigen dat relaties tussen personen van hetzelfde geslacht goed is, zal deze individu uit de Gemeente worden verwijderd.

 

2. Het is homoseksuelen niet toegestaan om te prediken in De Waarheid Gods.

 

3. Broeders of zusters die homoseksualiteit beoefenen, mogen niet in de bediening of een functie in de Gemeente bekleden.

 

4. Broeders of zusters die homoseksualiteit praktiseren, mogen op geen enkele manier betrokken zijn tijdens kerkelijke hulpverlening.

 

5. Het is een homoseksuele broeder niet toegestaan om zich te laten dopen.

 

6. Geen enkele homoseksuele broeder/zuster zal het lofprijs- en aanbiddingzang of getuigenisgedeelte leiden of voorgaan.

 

7. Het is een voorganger of lid van De Waarheid Gods niet toegestaan homohuwelijk of receptie bij te wonen of op welk manier dan ook te ondersteunen, en het is helemaal niet toegestaan om geschenken of felicitaties te geven. Er is geen betrokkenheid in welke vorm dan ook.

 

8. Geen enkele voorganger mag relaties of huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht rechtvaardigen.

 

9. Het is een voorganger niet toegestaan op enig moment homohuwelijken te sluiten.

 

10. Elke predikant die de Schrift negeert en een homohuwelijk aangaat, zal ontdaan worden van alle getuigschriften/titels en wordt uitgesloten van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

 

11. Het is de leden van De Waarheid Gods op geen enkel moment toegestaan om koppels van hetzelfde geslacht te huisvesten.

 

12. Geen enkele broeder/zuster die in de medische sector werkt, mag deelnemen aan een procedure of medicijnen voorschrijven die tot doel hebben het geslacht van een persoon te veranderen in de tegenovergestelde, zoals in van man tot vrouw of van vrouw tot man.

 

13. Leden van De Waarheid Gods mogen hun zonen geen meisjeskleding of hun dochters geen jongenskleding aantrekken. Dit omvat het volgende maar is niet beperkt tot alleen jurken, broeken, hoeden, schoenen en portemonnees. Dit is niet schattig, maar een daad van gruwel!

 

14. Evenzo moet voorzichtigheid worden betracht dat individuen niet per ongeluk de kledingstukken van het andere geslacht, zoals een broeder die een zuster zijn jas of handschoenen geeft om te dragen als ze het koud heeft.

 

"De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel" (Deuteronomium 22:5).

 

15. Leden mogen geen applicaties/software programma's, apps, media of avatar gebruiken om zich te kleden of te verschijnen als het andere geslacht, zelfs niet voor de grap of als amusement, zoals travestie in een toneelspel (zoals bijvoorbeeld Tyler Perry Madea).

 

a. Dit omvat het volgende maar beperkt zich niet tot alleen het dragen van kleding of accessoires van het andere geslacht (zoals kleding, pruiken, schoenen) of het wijzigen van een foto waarin iemands fysieke verschijning is veranderd om te verschijnen als het andere geslacht.

 

Bid voor degenen die deze levensstijl kiezen, dat zij zich van hun zonden mogen bekeren en gedoopt mogen worden in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van hun zonden en vervuld worden met de Heilige Geest, sprekend in tongen zoals de Geest ze laat uitspreken.

 

"De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen" (Matteüs 13:41-43).

Wat wij geloven: Tekst
bottom of page