top of page

MORELE STANDAARD VOOR DE HEILIGEN VAN GOD

We moeten God eren en verheerlijken omdat ons lichaam de tempel van de Heilige Geest is (Romeinen 12:1-2; 1 Korintiërs 6:19-20; 10:31). Als we door de Geest wandelen, zullen we de werken en lusten van het vlees kruisigen (Galaten 5:16). De werken van het vlees die God niet verheerlijken worden gevonden in verschillende passages van de Schrift (Romeinen 1:24; 1 Korintiërs 6:9-10; Galaten 5:19-21; Openbaring 21:8).

 

De werken van het vlees die worden veroordeeld en duidelijk benoemd zoals: homoseksualiteit, overspel, wereldse gedragingen, boze communicatie (roddels, woede-uitbarstingen, godslastering en ongepast taalgebruik), moord, dronkenschap, stelen en hekserij/occultisme.

 

Als we de vrijheid in Christus, die de onze is, respecteren als een weldaad, zou er voor ons geen aanleiding moeten zijn om terug te glippen onder de heerschappij van de macht van Satan (Johannes 8:32, 36; Romeinen 6:14; 8:2). We mogen niet opnieuw verstrikt raken onder het juk van slavernij (Galaten 5:1). In het licht van onze God gegeven vrijheid, is het absoluut noodzakelijk dat de heiligen zich onthouden van alle alcoholische dranken en alle verslavende of stemming beïnvloedende stoffen. Chemische stoffen zijn verboden voor de heiligen van God. Deze ondeugden hebben geen karakter en houden geen positieve, morele ethiek in stand voor degenen die geheiligd zijn. Heiligen mogen nooit deelnemen aan activiteiten zoals gokken of spelen van de loterij. Deze dingen zullen de tempel van God bederven en ons opnieuw tot slaaf maken van de dingen waarvan de Geest ons ooit van verlost heeft. (Jesaja 28:7; Jakobus 1:21). Men moet zelfs hun beroep onderzoeken om er zeker van te zijn dat hun werkzaamheden de heilige niet doet deelnemen aan activiteiten of behandelingen, distributies of verkopen van items die in strijd zijn met de principes van heiligheid. Dit omvat zaken zoals het hanteren of het bezitten van vuurwapens; het bewust verkopen of vervoeren van alcohol, tabak, damesbroeken, of loten; met een tourbus naar een casino rijden; of deelnemen aan activiteiten op de werkplek zoals het vieren van heidense feestdagen zoals Kerstmis, Sinterklaas, Sint-Maartenfeest, Pasen, Halloween, Carnaval Mardi Gras, Valentijnsdag of Gay Pride Parade enzovoort. 

 

Het fundament van De Waarheid Gods is gebouwd op de tijdloze waarheid gevonden in de geïnspireerde Heilige Schrift. De "Heiligheid van God" is onze geloofsbelijdenis (de fundamentele essentiële leerstellingen van ons geloof, dat wordt ondersteund en onderbouwd door het gezag van Gods Woord) in en voor ons dagelijks leven. Onze theologie is de studie van Gods discipline voor heilig leven en opvattingen die onze leer bevestigen zoals geschreven in de Schrift. Deze theologie is geworteld en gegrondvest in onze kennis en begrip van het mysterie van de Eenheid in de Godheid, en de berouw voor zonden, waterdoop in de Naam van Jezus Christus, en het ontvangen van de doop van de Heilige Geest met het eerste bewijs van het spreken in andere tongen zoals de Geest het uitspreekt. Onze theologie omvat ook het leiden van een heilig leven in deze huidige boze wereld, totdat Christus komt voor Zijn Gemeente, of we nu leven of slapen. Er zijn er velen die ooit liefhadden en hielden de Waarheid van God dierbaar in hun harten en handhaafden het geloof in zijn orthodoxe perspectieven en principes, maar hebben nu de standaard laten vallen, acht slaand op vele verleidende geesten.

 

Het is het doel van dit lichaam, met God als onze helper om:

1. vast te houden en te staan voor de waarheid die de duivel voor de ogen van velen deze laatste en kwade dagen heeft verduisterd/verblind;

2. de Heilige Schrift als de leidende gids voor ons gedrag te houden; en voortdurend onze norm bevestigd van heiligheid in leerstellingen, beginselen en gedrag;

3. als zijn dienaren en leden deze standaard van heiligheid te weerspiegelen in hun dagelijkse wandel met God;

4. als zijn dienaren en leden onder gebed hun leven laten bewaken en niet gelijkvormig worden aan de wereld voor zelfzuchtig gewin, in wereldse verschijning, met moedwillige trots of wereldse houding, noch om te gaan met degenen die opzettelijk deze boze werken doen;

5. de Gemeente (Kerk) niet aan te vallen, die Jezus Christus met Zijn bloed heeft gekocht;

6. de Gemeente (Kerk) en haar leiderschap, haar leringen en mede dienstknechten van de Allerhoogste God niet in verlegenheid te brengen.

Morele Standaard voor de Heiligen van God: Tekst
bottom of page