top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden website en webshop De Waarheid Gods

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Waarheid Gods zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

 

1.2 Door een bestelling bij De Waarheid Gods te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

 

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van De Waarheid Gods gelden ook ten behoeve van eventueel door De Waarheid Gods ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van De Waarheid Gods zijn vrijblijvend. De Waarheid Gods heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

 

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als De Waarheid Gods uw bestelling heeft geaccepteerd. De Waarheid Gods heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

 

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en inclusief handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Betalingen kunnen bij De Waarheid Gods op één manier gedaan worden, namelijk vooraf, via iDEAL. Na ontvangst van de betaling zal het artikel of de dienst worden geleverd.

 

3.4 Als u niet volledig betaalt, heeft De Waarheid Gods het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door De Waarheid Gods, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Waarheid Gods.

 

 

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 De levering van de artikelen vindt plaats per post of kan opgehaald worden op zondag vooraf of na één van de diensten. Uw aankoopgeschiedenis blijft te allen tijde beschikbaar via uw accountgegevens.

 

 

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

 

 

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door De Waarheid Gods geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

 

6.2 De Waarheid Gods garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan De Waarheid Gods te melden.

 

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Waarheid Gods de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde handelingskosten terug te betalen.

 

 

ARTIKEL 8. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

8.1 De Waarheid Gods is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en De Waarheid Gods, dan wel tussen De Waarheid Gods en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Waarheid Gods.

 

 

ARTIKEL 9. DIVERSEN

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat De Waarheid Gods deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

 

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Waarheid Gods in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door De Waarheid Gods vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

 

9.3 De Waarheid Gods mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

 

9.4 Onverminderd de overige aan De Waarheid Gods toekomende rechten, heeft De Waarheid Gods in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

 

 

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Waarheid Gods

Keizersgracht 520H

1017 EK Amsterdam

Contact

 

KvK

88355632

bottom of page