top of page

HEILIGHEID, DE WEG VAN GOD

"Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig" (Leviticus 19:2). Er is geen andere manier vermeld in de geschriften. Als de Almachtige God heilig is, dan moeten wij, de kinderen van de hemelse Vader, heilig zijn zoals Hij heilig is. De verschillende stromen van religies zoals Pinksteren, Mormonisme, Lutherse, Jehovah's Getuigen, Hindoeïsme, Baptist, Moslim, Apostolisch, Protestants, Hervormd, Katholiek, Volle evangelie, Niet-confessioneel, Zevende-dags Adventisten, Gereformeerd, Boedist enzovoort van deze wereld hebben nooit in de Schriften gestaan en zullen daar ook nooit in staan! Heiligheid is onze vaste overtuiging, en het is Gods manier, dus het moet onze manier van leven zijn. Alle andere religies hebben mensen opgericht, die een eigen invulling daaraan hebben gegeven, maar geen heiligheid. De Heilige Schrift zegt: "Gelijk Hij (God) ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde" (Efeziërs 1:4). Hoe geweldig is het om een religie/geloof te hebben dat in de Heilige Schriften teruggevonden kan worden, heiligheid! Voordat de schepping er was, was Heiligheid er al! Het is door God bepaald dat iedereen heilig moet zijn!

 

Heiligheid is niet zoals de religie van mensen; het weerspiegelt volledig de wil van de Enige God! Zonde is in welke vorm dan ook niet gerechtvaardigd, maar het is eerder een totale gehoorzaamheid aan God. Heiligheid houdt in overgave van uw wil aan de wil van God, met onderwerping en zelfverloochening van elke manier die tegen God is. De Schrift leert ons: "En opdat u onderscheid maakt tussen heilig en onheilig, en tussen onrein en rein" (Leviticus 10:10). De Schriften zeggen ook: "De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, en heilig in al zijn werken" (Psalm 145:17). De profeten en apostelen waren heilige mannen. Zij beleden geen andere religie, en wij ook niet! "En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg [heilig], en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken [heilig]" (Romeinen 11:16).

 

Heiligheid is de weg (en religie) van God. Het is onze standaard, want wij zijn de takken. God komt voor een heilig Gemeente (kerk). "Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk" (Efeziërs 5:27). Van het Oude Testament tot het Nieuwe, is Heiligheid altijd Gods weg geweest!

 

Jesaja 35:8: "En aldaar zal een verheven baan, en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die [dezen] weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen". Exodus 15:11, "O HEERE! wie is als Gij onder de goden? wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?". Leviticus 11:45, "Want Ik ben de HEERE, die u uit Egypteland doe optrekken, opdat Ik u tot een God zij, en opdat gij heilig zijt, dewijl Ik heilig ben". Lukas 1:74-75, "Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens"

 

2 Korinthiërs 7:1: "Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods". Efeziërs 4:24, "En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in WARE rechtvaardigheid en HEILIGHEID". Hebreeën 12:14: "Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien". 1 Petrus 1:16, "Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig".

 

De Schriften wijzen op niets anders dan enkel een heilig leven wat Gods volk moet opvolgen, en met Gods hulp zijn wij vastbesloten om de heilige standaard van God te eren en op te volgen.

Heiligheid, de weg van God: Tekst
bottom of page